BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Tuyển sinh Chương trình đào tạo cao học

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2016 ĐỢT 2

 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 395/HCQG – ĐTBD của Học viện Hành chính quốc gia về việc phối hợp với Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức(DOMI) mở lớp Cao học năm 2016;

Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2016 

1. Chuyên ngành tuyển sinh

        -    Chuyên ngành Quản lý công

Mã số: 60 34 04 03

-   Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng

Mã số: 60 34 02 01

-   Chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật Hành chính

Mã số: 60 38 01 02

2. Chỉ tiêu tuyển sinh(dự kiến): 350

3. Hình thức và thời gian đào tạo

3.1. Hình thức đào tạo: Tập trung;

3.2. Thời gian đào tạo: Một năm rưỡi.

4. Đối tượng và điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

4.1. Về văn bằng:

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi ;

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi và đã học bổ sung kiến thức đại học ngành của Học viện do Viện DOMI tổ chức;

c) Người tốt nghiệp đại học ngành khác được đăng ký dự thi chuyên ngành Quản lý công, chuyên ngành Luật Hành chính & Luật Hiến pháp, chuyên ngành Tài chính ngân hàng sau khi đã học bổ sung kiến thức đại học ngành của Học viện do Viện DOMI tổ chức;

Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

4.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

a) Người tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

b) Người tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi chuyên ngành Quản lý công phải có tối thiểu 02(hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

4.3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỳ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

4.4. Có đủ sức khỏe để học tập (trừ đối tượng đăng ký dự thi là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại Điểm e Mục 7.1 của Thông báo này).

4.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Viện.

5. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác(file đính kèm)

6. Các môn thi tuyển sinh

Thi tuyển sinh 3 môn, cụ thể như sau:

6.1. Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2 (áp dụng chung đối với 04 chuyên ngành);

6.2 Hai môn thi khác với từng chuyên ngành:

a) Chuyên ngành Quản lý công:

-         Môn 1: Quản lý học đại cương

-         Môn 2: Lý luận hành chính nhà nước

b) Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng

-         Môn 1: Kinh tế chính trị

-         Môn 2: Toán kinh tế

c) Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính:

-         Môn 1: Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

-         Môn 2: Luật Hiến pháp

6.3. Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ sở đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ hoặc tương đương (Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thị,

Học viện Hành chính quốc gia và Viện DOMI tổ chức thẩm định về tính xác thực của chứng chỉ ngoại ngữ trước khi công nhận tương đương theo Phụ lục II của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành.

7. Đối tượng và chính sách ưu tiên

7.1. Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sỹ;

d) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

7.2. Mức ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 7.1 của Thông báo này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mời điểm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Thông báo này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn chủ chốt của chuyên ngành (chuyên ngành Quản lý công: môn Lý luận hành chính nhà nước; chuyên ngành Tài chính Ngân hàng:  môn Toán Kinh tế; chuyên ngành Luật Hiến Pháp và Luật hành chính: môn Luật Hiến pháp).

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên cho một đối tượng.

8. Hồ sơ tuyển sinh

8.1. Nộp hồ sơ theo các danh mục sau:

a) Đơn đang ký dự thi tuyển sinh đào tọa trình độ thạc sĩ (theo mẫu);

b) Sơ yếu lí lịch được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cu trú xác nhận (theo mẫu);

c) 02 bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm và chứng chỉ bổ sung kiến thức do Học viện cấp (mang theo văn bằng, chứng chỉ gốc để đối chiếu khi tiếp sinh);

d) 02 bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, bảng điểm nếu thuộc một trong các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ (mang theo văn bằng, chứng chỉ gốc để đối chiếu khi tiếp sinh);

đ) Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa;

e) 02 bản sao hợp lệ các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

g) Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhân sự về kinh nghiệm công tác chuyên môn hoặc bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm/hợp đồng lao động để xác nhận về kinh nghiệm công tác chuyên môn đối với người tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi chuyên ngành Quản lý công, chuyên ngành Luật Hành chính, Hiến pháp và chuyên ngành Tài chính ngân hàng;

h) 06 ảnh 3x4 có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau từng ảnh;

i) 04 phong bì có dán tem 2.000 đồng và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh.

8.2. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

- Đối với hồ sơ học chuyển đổi: Từ ngày 22/4/2016 đến ngày 31/5/2016 (hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu do Viện phát hành).

- Đối với hồ sơ dự thi Cao học: Từ ngày 20/4/2016 đến ngày 14/8/2016 (hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu do Viện phát hành).

8.3. Địa điểm phát hành,  nhận hồ sơ học chuyển đổi & hồ sơ dự thi cao học:

a) Tại Hà Nội và các tỉnh khác: Viện Quản lý và Phát triển năng lực tổ chức – Số 3A, Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 046.260.24.24. Hotline: 0987 26 55 25 & 0966 003 602

9. Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh và địa điểm học

9.1. Thời gian thi: ngày 24& 25/9/2016

9.2. Địa điểm thi

Tại Hà Nội: Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa - Hà Nội; Điện thoại liên hệ: (04) 38. 359.351. Hotline: 0987265525

9.3. Địa điểm học

Địa điểm học của lớp chuyển đổi và lớp học Cao học: Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức sẽ tổ chức lớp học tại các địa phương khi lớp học có từ 50 học viên trở lên. 

10. Học phí và thời gian học của các khóa học

10.1. Khóa học chuyển đổi

Đối với khóa học chuyển đổi ngành học khác:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 22/4/2016 đến 31/5/2016

- Thời gian học từ 1/6/2016 – 15/8/2016

Đối với khóa học chuyển đổi ngành học gần:

- Thời gian học từ 1/6/2016 – 1/8/2016

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 22/4/2016 đến 31/5/2016

Phí hồ sơ học chuyển đổi: 150.000đ/hồ sơ

10.2. Khóa học ôn thi cao học

- Thời gian học dự kiến: Từ 16/8/2016 – 16/9/2016

10.3. Khóa học Cao học có 2 lớp  trong giờ hành chính - Ngoài giờ hành chính

Thời gian nhập học: Dự kiến cuối tháng 10/2016

11. Lệ phí thi tuyển sinh

11.1. Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/hồ sơ;

11.2. Lệ phí thi tuyển sinh: 360.000 đồng/thí sinh;

(Thí sinh nộp lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi tuyển sinh cùng hồ sơ).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (số báo danh, phòng thi, lịch thi); kết quả tuyển sinh, danh sách thí sinh trúng tuyển; kế hoạch khai giảng khóa học và các thông tin có liên quan sẽ được niêm yếu trên các bảng tin và cập nhật trên website của Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức: http://domi.org.vn/

Chi tiết vui lòng lên hệ

Thạc sĩ  Phan Văn Đoàn

Hotline: 0987 26 55 25 & 0966 003 602

Email: doanpv@domi.org.vn or  tuyensinh@domi.org.vn

 
 • Video Clip
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • HR Market Trend In Vietnam 2
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38921
Được người khác giới thiệu: 18922
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7645
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao