BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Hướng dẫn tính lương công nhân dịch vụ công ích

(Cập nhật: 2/22/2017 9:42:38 PM)

Vlđ là tiền lương của từng loại lao động tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích có phải là lương ngày công không? Tlđ là tổng số ngày công định mức lao động của từng loại lao động do các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh ban hành để thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích thì được tính như thế nào? Ông Nhỏ cũng muốn biết, đối với công nhân nhóm II, bậc 4/7 hệ số cấp bậc là 2,71 khi áp dụng công thức tính lương có tính thêm hệ số phụ cấp độc hại không? Lương trong những ngày nghỉ Lễ, Tết, nghỉ được hưởng lương của công nhân dịch vụ công ích lấy từ nguồn nào để trả?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí tiền lương làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán giá của sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch, trong đó V là tiền lương bình quân một ngày lao động của từng loại lao động (lao động trực tiếp sản xuất; lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích; T là tổng số ngày công định mức lao động của từng loại lao động do các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh ban hành để thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích.

Hệ số lương của lao động trực tiếp sản xuất quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH được phân theo nhóm điều kiện lao động, trường hợp công việc áp dụng hệ số lương của nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) đã tính đến yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nên không áp dụng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên thì quỹ lương thực hiện xác định tương ứng với khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích đã hoàn thành; trả lương cho người lao động gắn với kết quả thực hiện công việc và theo quy chế trả lương của đơn vị (bao gồm cả lương ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương làm thêm giờ...).

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • HR Market Trend In Vietnam 2
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38926
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7648
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao