BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Quyết định 3263/QĐ-UBND ngày 26/5/ 2017 của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Cập nhật: 1/18/2018 9:49:26 AM)

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Quyết định 3263/QĐ-UBND ngày 26/5/ 2017 của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội  Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số: 3263/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định 2076/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của UBND các quận, huyện, thị xã và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số:1056/TTr-SNV ngày 05/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND quận, huyện, thị xã thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức theo danh mục vị trí việc làm, ngạch công chức tối thiểu, biên chế được giao hàng năm, bản mô tả công việc và khung năng lực đã được phê duyệt.

2. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND Thành phố trong việc kiểm tra, hướng dẫn; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố; 
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUBNDTP: PCVP P.C.Công;
TH, NC, TK-BT;
- Lưu: VT, SNV (06 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

Xem chi tiết tại đây: Quyết định 3263/QĐ-UBND ngày 26/5/ 2017 của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội  Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc và kế hoạch phát triển cá nhân
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (phần 3)
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38925
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7648
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao