BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Phát huy trí tuệ trong hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội

(Cập nhật: 6/17/2014 11:31:07 AM)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đối với các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, về chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức.

Theo Quyết định, các đề án cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên gồm: 1- Các đề án về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng; 2- Các chương trình, dự án lớn, công trình quan trọng quốc gia; chương trình, dự án lớn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đối với các đề án này, cơ quan chủ trì đề án phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên.

 

Ngoài ra, cần phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức. Đối với các dự án này, các cơ quan chủ trì đề án ở địa phương phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Đối với đề án do các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặt hàng Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội thì việc lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội thực hiện theo yêu cầu của cơ quan đặt hàng.

 

Còn các đề án khác do Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội, được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp này, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên chủ động tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội và gửi kết quả tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.


 Nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện đề án

Quyết định nêu rõ, nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội cần đảm bảo yêu cầu: Có cơ sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan nhằm giúp các cơ quan được tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm thông tin và căn cứ trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án. Đồng thời, phải đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần bảo đảm tính khả thi của đề án.

 

Bên cạnh đó, cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội phải có trách nhiệm tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất trong văn bản tư vấn, phản biện và giám định xã hội để hoàn thiện đề án; trả lời các ý kiến không tán thành.

(Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • Ứng Dụng Nghiên Cứu Thị Trường - Part 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38925
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7647
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao