BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Hỏi về việc xếp lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại công ty cổ phần?

(Cập nhật: 3/30/2017 2:30:46 PM)

Bà Phạm Thị Hoàng, Công ty Cp dược phẩm dược liệu Pharmedic, 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc xếp lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại công ty cổ phần

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đối với công ty cổ phần thì thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu và Trưởng ban kiểm soát do thành viên Ban kiểm soát bầu ra theo nguyên tắc đa số. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Điều lệ công ty quy định hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu thì không áp dụng đối với Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tại công ty cổ phần.

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38926
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7651
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao