BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Thủ tục đăng ký Nội quy lao động

(Cập nhật: 1/10/2018 11:18:29 AM)

Tôi muốn muốn đăng ký nội quy lao động thì phải liên hệ ở đâu và thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời :

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ Luật Lao động

+ Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ;

+ Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ

+ Thông tư số 19/2003/TT-LĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Trình tự thực hiện:

            +) Căn cứ đặc điểm sản xuất, kinh doanh, đơn vị xây dựng nội quy lao động theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan và thể hiện đầy đủ những nội dung chủ yếu quy định tại Điều 4 của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ;

            +) Lấy ý kiến tham khảo của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong đơn vị trước khi quyết định ban hành;

            +) Thủ trưởng đơn vị ký quyết định sửa đổi, bổ sung nội quy lao động và thông báo công khai trong đơn vị;

            +) Đối với đơn vị sử dụng từ 10 người lao động trở lên nội quy lao động (sửa đổi, bổ sung) được đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trụ Sở chính của đơn vị; hoặc tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là khu  công nghiệp) đối với các đơn vị thuộc khu công nghiệp theo uỷ quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì được đăng ký tại nơi có trụ sở chính của Ban quản lý đó.

- Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung hoặc gửi bưu điện theo hình thức thư bảo đảm đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp (Nếu DN có trụ sở thuộc các KCN quản lý).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung.

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động.

+ Bản Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung

+ Các văn bản quy định của doanh nghiệp có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

b. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban quản lý các Khu công nghiệp (Nếu DN có trụ sở thuộc các KCN quản lý).

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các Khu công nghiệp.

d. Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung -Mẫu số 1 – Thông tư số 19/2003/TT-LĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

+ Quyết định ban hành Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung -Mẫu số 5 – Thông tư số 19/2003/TT-LĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung phải được lấy ý kiến tham khảo của BCH Công đoàn cơ sở hoặc BCH Công đoàn Lâm thời trong doanh nghiệp trước khi quyết định ban hành.-

+ Doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên.

+ Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung phải được đăng ký trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký quyết định ban hành.

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (phần 3)
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38925
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7648
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao