BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Công văn số 4421/LĐTBXH-QHLĐTL v/v báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dư

(Cập nhật: 10/29/2018 10:24:53 AM)

Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2018, kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2019 - 2020.

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 4421/LĐTBXH-QHLĐTL
V/v báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dư.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 và để đánh giá tình hình thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước khẩn trương chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2018, kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2019 - 2020 (theo đề cương kèm theo).

Báo cáo gửi về Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc email huyendt@molisa.gov.vn trước ngày 10 tháng 11 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, Cục QHLĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo công văn số 4421/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. Tình hình thực hiện chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

1. Tình hình chung về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2015-2018 (theo biểu số 1 kèm theo).

2. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách lao động dôi dư

a) Công tác hướng dẫn, phổ biến tuyên truyền chính sách, pháp luật về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

b) Kết quả thực hiện: số doanh nghiệp, hình thức sắp xếp, số lao động phải nghỉ việc, số lao động được giải quyết chính sách lao động dôi dư, phương án sử dụng lao động của từng doanh nghiệp.

(Tổng hợp mẫu số 10, mẫu số 11 và mẫu số 12 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu)

c) Đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân.

3. Kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2019 - 2020

a) Số doanh nghiệp, hình thức sắp xếp lại.

b) Tổng số lao động hiện có, dự kiến số lao động không bố trí được việc làm, chế độ và số tiền giải quyết đối với người lao động.

4. Kiến nghị, đề xuất

a) Về quy định pháp luật, trong đó nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất bỏ hoặc giữ nguyên chính sách đối với lao động dôi dư.

b) Về tổ chức thực hiện.

c) Các kiến nghị đề xuất khác.

II. Tình hình chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sư nghiệp công lập thành công ty cổ phần

1. Tình hình chung về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2015-2018 (theo biểu số 2 kèm theo).

2. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách đối với người lao động

a) Công tác hướng dẫn, phổ biến tuyên truyền chính sách, pháp luật khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

b) Kết quả thực hiện: số đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành cổ phần hóa, số lao động phải nghỉ việc, số lao động được giải quyết chính sách lao động dôi dư, phương án sử dụng lao động của từng đơn vị sự nghiệp công lập.

(Tổng hợp theo mẫu số 10 Phụ lục 2, Phụ lục 3 và Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

c) Đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân.

3. Kế hoạch chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2019 - 2020

a) Số đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

b) Tổng số lao động hiện có, dự kiến số lao động không bố trí được việc làm, chế độ và số tiền giải quyết đối với người lao động.

4. Kiến nghị, đề xuất

a) Về quy định pháp luật, trong đó nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất bỏ hoặc giữ nguyên chính sách đối với lao động dôi dư.

b) Về tổ chức thực hiện.

c) Các kiến nghị đề xuất khác./.

Xem chi tiết toàn văn và các mấu biểu tại đây

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38926
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7651
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao